Σύνδεσμος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Sandanski
 

Ο Σύνδεσμος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης - Sandanski είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με περισσότερα από 7 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της συμβουλευτικής επιχειρήσεων, της οικονομικής ανάπτυξης και των τεχνολογιών πληροφορικής. Οι κύριοι στόχοι του οργανισμού είναι οι ακόλουθοι:

  1. Η υλοποίηση έργων για την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής ανάπτυξης
  2. Η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και η ενίσχυση των πνευματικών αξιών της
  3. Η προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  4. Η προστασία του Περιβάλλοντος
  5. Η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της προσωπικής ανάπτυξης
  6. Η ανάπτυξη και ενίσχυση των νέων τεχνολογιών.

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, ο οργανισμός προετοιμάζει ενημερωτικές εκδόσεις σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης καθώς και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή προγράμματα, βοηθά κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, που ασχολούνται με τα προβλήματα της κοινωνίας των πολιτών και συμμετέχει σε τοπικά, περιφερειακά και εθνικά προγράμματα.

 
 
 
Сдружение Местно Самоуправление
и Регионално Развитие – Сандански

50 "Kozma i Damjan" Str.
2800 Sandanski
Bulgaria
P:+359 746 31848