BADGE има две основни целеви групи:

  • предприемчиви жени в неравностойно положение
  • специалисти в ПОО-ориентирани организации, които предлагат подкрепа за тези жени.