Сдружение "Местно самоуправление и регионално развитие"

Сандански
 

МСРР е организация с нестопанска цел в обществена полза, с повече от 7 години опит в областта на бизнес консултирането, икономическото развитие и информационни технологии. Основните цели на организацията са, както следва:

  1. Реализация на проекти, свързани с подобряване на самоуправлението и регионалното развитие;
  2. Развитие на гражданското общество и укрепване на неговите духовни ценности;
  3. Защита на човешките права;
  4. Опазване на околната среда;
  5. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация;
  6. Развитие и укрепване на нови технологии;

С цел постигане на споменатите цели, организацията подготвя информационни публикации, посветени на развитието на бизнеса и развитие на човешките ресурси; участва в национални и международни програми; подпомага правителствени и неправителствени организации, ангажирани с проблемите на гражданското общество; участва в местните, регионални и национални програми.

 
 
 
Сдружение Местно Самоуправление
и Регионално Развитие – Сандански

50 "Kozma i Damjan" Str.
2800 Sandanski
Bulgaria
P:+359 746 31848