Омбудсман към Службата за равни възможнисти

 

Омбудсмана към Службата за равни възможнисти е държавна институция, създадена през 1998 г., за да следи за изпълнението на Закона на Република Литва за равните възможности на жените и мъжете (1999 г.) и Равнопоставеност (2005 г.).

Омбудсман по равните възможности проверява оплаквания, свързани с дискриминация и сексуален тормоз, докладва за прилагането на този закон и предоставя препоръки на държавните правителствени и административни институции относно преразглеждането на правните актове и приоритетите в политиката на прилагането на равни права.

Службата е много активна в обществени и неправителствени сектори в Литва и в чужбина, осигурявайки балансирано (по пол) и устойчиво развитие на обществото и участва в национални и международни проекти. Службата е инициатор на задължителната обучителна програма за държавни служители по въпросите на равенството между половете, и също така поддържа тесни контакти с Института на Европейския омбудсман.

 
 
 
Lygiu galimybiu kontrolieriaus tarnyba
Seimyniskiu G. 1a
LT-09312 Vilnus
Lithuania
P:+370 5 261 2787
Интернет страница
www.lygybe.lt